28-02-2021

algemene inkoopvoorwaarden.

Delen

Versie: december 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities en interpretatie
1.1 De in deze Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) gebruikte termen met een hoofdletter worden als volgt gedefinieerd:

a) AIV: deze Demcon Algemene Inkoopvoorwaarden voor Goederen en Diensten..
b) Bestaand IE: : alle IE die een Partij ter beschikking stelt voor de uitvoering van het Contract en die (i) eigendom is van of gecontroleerd wordt door die Partij voor de aanvang van het Contract of (ii) die door die Partij buiten de reikwijdte van het Contract maar tijdens de looptijd van het Contract wordt gegenereerd en die eigendom is van of gecontroleerd wordt door die Partij.
c) Contract: : schriftelijke overeenkomst tussen Demcon en Leverancier inzake de inkoop van Goederen en/of Diensten. Een schriftelijke overeenkomst omvat, maar is niet beperkt tot, een door Leverancier bevestigde Order.
d) Deliverables: : alle technische werkproducten, tekeningen, berekeningen, studies, documenten, handleidingen, modellen, systemen, instrumenten, software, ontwerpen, uitvindingen, ontdekkingen, diagrammen, technologieën, creaties, verbeteringen, onderzoek en ontwikkeling (gedeeltelijk of volledig) die Leverancier in overeenstemming met het Contract dient te leveren aan Demcon.
e) DEMCON: : het Gelieerde Bedrijf van Demcon Holding B.V. dat het Goed en/of de Dienst inkoopt bij Leverancier.
f) Dienst(en): : alle diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten die Leverancier aan Demcon levert in overeenstemming met het Contract.
g) Gelieerd bedrijf: : elk bedrijf en/of elke rechtspersoon ten aanzien waarvan Demcon Holding B.V. (i) direct of indirect 50 procent of meer van de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, of (ii) 50 procent of meer van het stemrecht heeft op algemene vergaderingen, of (iii) de bevoegdheid heeft om een meerderheid van de directeuren te benoemen of om anderszins de activiteiten van dit bedrijf of deze rechtspersoon aan te sturen. Een dergelijk bedrijf of een dergelijke rechtspersoon zal alleen worden geacht een Gelieerd bedrijf te zijn voor zolang een dergelijke betrekking bestaat.
h) Goed(eren):: alle goederen, grondstoffen, materialen, (sub)componenten, modules, (sub)assemblages, onderdelen en producten die Demcon inkoopt bij Leverancier in overeenstemming met het Contract.
i) IE: : ontdekkingen, uitvindingen, Knowhow, handelsgeheimen, technieken, methodologieën, aanpassingen, verbeteringen, auteursrechtelijk beschermde werken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot software, technische en procedurele handleidingen), ontwerpen en data (al dan niet beschermd op grond van octrooirecht, auteursrecht, wetten inzake bedrijfsgeheimen of vergelijkbare wetten).
j) Knowhow: : alle vertrouwelijke en/of bedrijfseigen technische informatie, technieken, processen, methoden, data, testen, substanties en materialen, en andere informatie in het bezit van een Partij, die niet algemeen beschikbaar is voor het publiek.
k) Leverancier: : een partij bij het Contract, niet zijnde Demcon.
l) Nieuw IE: : alle IE en Deliverables die in de loop van en voortvloeiend uit de uitvoering van een Contract worden gegenereerd.
m) Order: : de inkooporder die door de inkoopafdeling van Demcon wordt verstuurd naar Leverancier.
n) Partijen: : Demcon en Leverancier gezamenlijk.
o) Partij: : Demcon en Leverancier afzonderlijk.
p) Vertrouwelijke Informatie: : alle informatie, met inbegrip van en niet beperkt tot bedrijfs- en/of financiële administratie/rapportages, specificaties, foto’s, presentaties, tekeningen, technische bestanden, Knowhow, IE, andere documenten (in welke vorm dan ook) of proefmonsters, met betrekking tot producten, apparaten, apparatuur, systemen, diensten, software, processen, onderzoek en ontwikkeling, testen en testresultaten, marketing en verkoop, die wordt gecontroleerd door een van de Partijen en die door de ene Partij is bekendgemaakt aan de andere Partij of door de ene Partij is verkregen van de andere Partij, al dan niet specifiek als zodanig gemarkeerd en ongeacht of deze informatie tussen Partijen is uitgewisseld in mondelinge, schriftelijke, visuele of andere tastbare vorm.

1.2 Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en vice versa, terwijl verwijzingen naar de mannelijke persoon ook verwijzingen naar de vrouwelijke persoon inhouden en vice versa.

1.3 De aanhef, kopjes en nummers van artikelen in deze AIV zijn uitsluitend voor het leesgemak en zijn niet van invloed op de interpretatie van artikelen.

1.4 De woorden ‘met inbegrip van’ of woorden van gelijke strekking betekenen ‘met inbegrip van, maar niet beperkt tot’.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook als Leverancier in een offerte, aanbieding, bevestiging of Contract verwijst naar zijn algemene voorwaarden.

2.2 De AIV zijn van toepassing op alle verzoeken, aanbiedingen, Orders van Demcon en Contracten tussen Partijen.

2.3 Indien Demcon Goederen inkoopt bij Leverancier, zijn hoofdstukken 1 en 2 van de AIV van toepassing. Indien Demcon Diensten inkoopt bij Leverancier, zijn hoofdstukken 1 en 3 van de AIV van toepassing. Als de Diensten die Demon inkoopt ook de inkoop van Goederen inhoudt, of vice versa, zijn alle hoofdstukken van de AIV dienovereenkomstig van toepassing.

2.4 Afwijkingen van de AIV zijn alleen geldig als ze schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

2.5 In geval van discrepanties of tegenstrijdigheden tussen bepalingen van de AIV en het Contract, zullen de bepalingen van het Contract prevaleren.

Artikel 3 Offertes en Contracten
3.1 Alle offertes van Leverancier zijn onherroepelijk geldig gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen, tenzij anderszins wordt overeengekomen. Alle offertes van Leverancier vormen een uitnodiging om de Goederen en/of Diensten te kopen en dienen nooit te worden uitgelegd als het juridisch bindende aanbod.

3.2 Demcon heeft het recht om onderhandelingen te allen tijde te beëindigen zonder opgave van redenen en zonder enige verplichting om Leverancier enige vorm van vergoeding te betalen.

3.3 Een Contract of een Contractswijziging treedt alleen in werking tussen Demcon en Leverancier indien (i) het Contract is ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Demcon en een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Leverancier, of (ii) Leverancier de Order aan Demcon heeft bevestigd. Demcon heeft het recht om een Order die zij heeft geplaatst te herroepen zolang Leverancier de Order nog niet bevestigd heeft aan Demcon.

3.4 Als Leverancier klaarblijkelijke tegenstellingen en/of fouten en/of nalatigheden ontdekt in de Order of het Contract, zal Leverancier deze onmiddellijk onder de aandacht brengen van Demcon en om opheldering vragen voordat hij overgaat tot uitvoering van het Contract. Niet-nakoming van deze bepaling betekent dat elk recht van Leverancier op aanvullende betaling vervalt.

3.5 Als Demcon in het Contract of de bijbehorende bijlagen verwijst naar technische voorschriften, veiligheidsvoorschriften, kwaliteitseisen of andere voorschriften of eisen die niet apart zijn bijgevoegd bij het Contract, wordt Leverancier geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan, tenzij Leverancier Demcon terstond schriftelijk mededeelt dat dit niet het geval is. Demcon zal in dat geval Leverancier voorzien van nadere informatie over deze voorschriften of eisen.

3.6 Als Demcon in het Contract verwijst naar tekeningen, specificaties, instructies, inspectiespecificaties en vergelijkbare documenten, dan maken deze integraal deel uit van het Contract. Indien deze niet apart zijn bijgevoegd bij het Contract, wordt Leverancier geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan, tenzij Leverancier Demcon terstond schriftelijk mededeelt dat dit niet het geval is. Demcon zal in dat geval Leverancier voorzien van nadere informatie over deze tekeningen, specificaties, instructies, inspectiespecificaties en vergelijkbare documenten.

3.7 Wijzigingen van het werk (meer- of minderwerk) zullen door Demcon alleen geaccepteerd worden wanneer deze voorafgaand schriftelijk zijn overeengekomen met een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Demcon en gecommuniceerd zijn via de inkoopafdeling van Demcon.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 De in het Contract vermelde prijzen zijn vaste prijzen, exclusief btw en op basis van levering in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm 2020.

4.2 Aanvullende kosten die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd door Demcon voorafgaand aan levering van de Goederen en/of het uitvoeren van de Diensten, komen niet in aanmerking voor vergoeding.

4.3 Leverancier stuurt aan Demcon gespecificeerde facturen overeenkomstig de Orderregel-artikelen (of Contractbeschrijving als de Orderregel-artikelen niet beschikbaar zijn). Leverancier vermeldt het door Demcon verstrekte Ordernummer (of Contractnummer als het Ordernummer niet beschikbaar is) op de factuur. Bij gebreke hiervan zal Demcon de factuur beschouwen als niet-verzonden. Leverancier factureert het overeengekomen bedrag bij of na levering van het/de Goed(eren) en/of Dienst(en).

4.4 Betaling dient te geschieden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de correcte factuur door Demcon via e-mail naar: administratie@demcon.com. Betaling vindt plaats in euro’s. Als de betaling niet in euro’s plaatsvindt, heeft Demcon het recht om de factuur te verrekenen in euro’s tegen de wisselkoers op de factuurdatum of datum van betaling.

4.5 Betaling door Demcon impliceert geen erkenning door Demcon dat het/de Goed(eren) en/of Dienst(en) voldoet/voldoen aan het Contract en ontheft Leverancier niet van enige verplichting uit hoofde van het Contract.

4.6 Als Demcon de contractuele betalingen niet op tijd voldoet, moet er een schriftelijke ingebrekestelling worden verzonden naar Demcon, waarin Demcon een redelijke termijn wordt gegeven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

4.7 Leverancier is niet gerechtigd aan Demcon verschuldigde bedragen te verrekenen met door Demcon aan Leverancier verschuldigde bedragen.

Artikel 5 Beëindiging en opschorting
5.1 Demcon heeft het recht om het Contract te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder reden en met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval zal Demcon Leverancier alleen de daadwerkelijke kosten van grondstoffen vergoeden die zijn gemaakt voorafgaand aan de beëindiging van het Contract, voor zover deze grondstoffen niet kunnen worden geretourneerd, geannuleerd of anderszins gebruikt door Leverancier.

5.2 Demcon heeft het recht om het Contract, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen van Demcon, in de volgende gevallen:

a) Leverancier komt zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract, geheel of gedeeltelijk, niet na en Leverancier is in verzuim;
b) faillissement of tijdelijke surseance van betalingen, of vereffening van het bedrijf van Leverancier;
c) in gevallen beschreven in artikel 6.1 van deze AIV; of
d) indien Leverancier artikel 7 of 8 van deze AIV schendt.
In dat geval is Demcon geenszins verplicht Leverancier te vergoeden of enigerlei compensatie van welke aard ook te betalen.

5.3 Als Demcon van mening is dat er een voldoende en sterke rechtvaardiging is voor de overtuiging dat Leverancier niet op behoorlijke wijze en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Demcon zal voldoen, is Leverancier in dat geval verplicht om op eerste verzoek van Demcon terstond voldoende zekerheid te stellen, in de door Demcon verlangde vorm, voor de uitvoering en voldoening van al zijn verplichtingen.

5.4 Alle rechten en vorderingen die Demcon mogelijk heeft of verwerft tegenover Leverancier in geval van opzegging worden onmiddellijk volledig opeisbaar.

5.5 Alle (buiten)gerechtelijke kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het uitreiken van dagvaardingen, het doen van voorstellen (voor schikking) en andere voorbereidende handelingen, en de door Demcon als gevolg van de niet-nakoming van Leverancier gemaakte juridische kosten zullen bij Leverancier in rekening worden gebracht en Leverancier zal verplicht zijn om deze kosten te betalen.

5.6 De bepalingen van dit artikel beperken niet de mogelijkheden voor Demcon om het Contract op te zeggen en/of te ontbinden in de gevallen waarin dit op grond van toepasselijk recht is toegestaan.

Artikel 6 Overmacht
6.1 In geval van een inbreuk op een contractuele verplichting, zal een dergelijke inbreuk niet toerekenbaar zijn aan de inbreukmakende Partij als de inbreuk buiten haar redelijke macht of invloed ligt. Dit is onder meer het geval bij oorlog, brand, overstroming, staking, arbeidsonlusten, oproer, epidemieën, natuurrampen, handelingen/nalatigheden/wanprestatie door klanten van Demcon en overheidsmaatregelen waaronder lockdowns.

6.2 In geval van een tijdelijke situatie zoals beschreven in artikel 6.1 zijn Partijen gerechtigd om uitvoering van het Contract gedurende een redelijke term van maximaal vier (4) weken op te schorten, onder voorwaarde dat aan de andere Partij hiervan direct nadat de situatie is ontstaan kennis wordt gegeven, waarbij deze kennisgeving de specifieke situatie zoals beschreven in artikel 6.1 zal aangeven.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid en publicatie
7.1 Op elk der Partijen rust de plicht om alle Vertrouwelijke Informatie die wordt uitgewisseld of door de bekendmakende Partij aan de ontvangende Partij wordt verstrekt tijdens of voorafgaand aan de looptijd van een Contract, vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Elk der Partijen mag de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van het Contract. Demcon heeft het recht om de ontvangen Vertrouwelijke Informatie aan zijn werknemers, inleners, adviseurs en klanten, alsook die van zijn Gelieerde Bedrijven, bekend te maken, mits die werknemers, inleners, adviseurs en klanten, alsook die van zijn Gelieerde Bedrijven, kennis moeten hebben van de Vertrouwelijke Informatie en gebonden zijn aan geheimhoudingsplichten die minstens zo streng zijn als aangegeven in dit artikel. Leverancier heeft alleen het recht om ontvangen Vertrouwelijke Informatie aan een derde bekend te maken met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Demcon.

7.2 Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie ten aanzien waarvan de ontvangende Partij kan aantonen dat deze:

a) is gepubliceerd op het moment van ontvangst of anderszins toegankelijk was voor het algemene publiek;
b) werd gepubliceerd na ontvangst of anderszins toegankelijk werd voor het algemene publiek zonder toedoen van de ontvangende Partij;
c) reeds in het bezit was van de ontvangende Partij zonder beperkingen;
d) rechtmatig door de ontvangende Partij werd verworven van een derde;
e) door de ontvangende Partij werd ontwikkeld zonder op welke wijze dan ook gebruik te maken van de informatie van de bekendmakende Partij.

7.3 Elk der Partijen mag de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken indien zij daartoe gehouden is door een gerechtelijk of bestuurlijk bevel van de bevoegde autoriteiten/rechter. In dat geval zal deze Partij de andere Partij van tevoren op de hoogte stellen van een dergelijke bekendmaking en in overleg met de andere Partij deze bekendmaking beperken tot de informatie die strikt noodzakelijk is.

7.4 Bij beëindiging van een Contract, ongedacht de reden daarvoor, is elke Partij verplicht om geen gebruik meer te maken van de Vertrouwelijke Informatie.

7.5 Alle verplichtingen tot geheimhouding en niet-gebruik van artikel 7 blijven na beëindiging van een Contract van kracht.

7.6 Leverancier zal niet schriftelijk gebruikmaken van of verwijzen naar de naam, handelsmerken en logo’s van Demcon voor marketing-, pr-, reclame-, weergave- of andere zakelijke doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Demcon, welke toestemming naar het uitsluitende en absolute oordeel van Demcon kan worden verleend of onthouden.

Artikel 8 Compliance
8.1 Leverancier heeft toereikende verzekeringen afgesloten voor alle aansprakelijkheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid) die voortvloeien uit zijn rechtsverhouding met Demcon en op grond van de wet. Het zal Demcon op diens eerste verzoek worden toegestaan om de verzekeringspolissen van Leverancier te ontvangen.

8.2 Alle door Leverancier geleverde Goederen zullen voldoen aan de AEEA-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), de RoHS-richtlijn (Richtlijn 2015/863 betreffende beperking van gevaarlijke stoffen), de REACH-verordening (Verordening 1907/2006/EG van de Europese Gemeenschap inzake chemische stoffen en het veilige gebruik daarvan), de Verordening inzake conflictmineralen (Verordening (EU) 2017/821) en de POP-verordening (Verordening (EU) 2019/1021).

8.3 Leverancier zal op verzoek van Demcon een certificaat van oorsprong betreffende het/de Goed(eren) verstrekken aan Demcon. Leverancier informeert Demcon als (een) Goed(eren) en/of Dienst(en), of enig onderdeel daarvan, afkomstig is/zijn uit de Verenigde Staten.

8.4 Leverancier voldoet aan alle toepasselijke nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving betreffende (onder andere) anti-corruptie, mensenrechten, arbeid, non-discriminatie, privacy, de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, mededinging, het milieu en export.

8.5 Ten behoeve van het uitvoeren van het Contract mogen Partijen persoonsgegevens (namen en e-mailadressen) van hun werknemers uitwisselen. Demcon zal de persoonsgegevens van de werknemers van Leverancier verwerken in overeenstemming met zijn privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website www.demcon.com. Leverancier is verplicht om de door Demcon verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te verwerken, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en om adequate (technische) maatregelen te nemen. Het is Leverancier uitdrukkelijk niet toegestaan om de persoonsgegevens van werknemers van Demcon te delen met derden, tenzij de betreffende werknemer voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Demcon en Leverancier worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Goederen (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Elk geschil, controverse of vordering voortvloeiend uit of in verband met de AIV, de Order, enig ander Contract of een rechtsverhouding die daaruit voortvloeit, zullen definitief beslecht worden door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Leverancier is niet gerechtigd om de uitvoering van het Contract of enig onderdeel daarvan over te dragen of uit te besteden aan derden, of om rechten of vorderingen die Leverancier mogelijk heeft tegenover DEMCON uit hoofde van het Contract af te staan of te verpanden aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Demcon.

10.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AIV geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar zijn, zal dit de resterende bepalingen, die van kracht zullen blijven, onverlet laten. In dergelijke gevallen verbinden Partijen zich ertoe om overeenstemming te bereiken over vervanging van deze bepalingen met bepalingen die het doel en de strekking van de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

10.3 Als Partijen om wat voor reden ook geen Contract sluiten na beëindiging, ontbinding of vernietiging van het Contract, blijven deze AIV van toepassing voor zover ze onafhankelijke betekenis hebben en/of voor zover vereist voor het regelen van de consequenties van de opzegging, ontbinding of vernietiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikelen 5-10, 17, 19 en 20.

10.4 Deze AIV kunnen door DEMCON worden gewijzigd voor zover het wijzigingen betreft die Demcon in redelijkheid eenzijdig kan doorvoeren. Alle wijzigingen zullen worden medegedeeld aan Leverancier.

Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen voor de inkoop van Goederen

Artikel 11 Levering, verpakking en vervoer
11.1 Tenzij anderszins schriftelijk wordt overeengekomen, worden het/de Goed(eren) geleverd in overeenstemming met de Incoterm Delivered Duty Paid (DDP, INCOTERMS 2020) op het door Demcon in de Order aangegeven adres. Leveringen worden conform de specificaties in de Order uitgevoerd.

11.2 In het Contract overeengekomen leveringstermijnen worden als vaste termijnen beschouwd. Leverancier zal door het enkele feit dat de leveringstermijn wordt overschreden in gebreke zijn zonder dat een nadere schriftelijke kennisgeving is vereist.

11.3 Demcon zal de leveringsprestaties van Leverancier monitoren. De leveringsprestaties zullen deel uitmaken van de Leveranciersevaluatie waarop toekomstige zakelijke besluiten zullen worden gebaseerd.

11.4 Demcon heeft het recht om levering met drie (3) maanden uit te stellen, mits dit uitstel door Demcon wordt aangekondigd ten minste één (1) maand voor de door Leverancier bevestigde leveringsdatum of de verzochte leveringsdatum indien de leveringsdatum nog niet bevestigd is.

11.5 Als tijdige uitvoering van het Contract door Leverancier niet mogelijk is of op het punt staat vertraging op te lopen, zal Leverancier dit terstond schriftelijk aan Demcon mededelen.

11.6 Deelleveringen mogen door Leverancier alleen worden gedaan met de voorafgaande toestemming van Demcon (in overeenstemming met artikel 3.7) en alleen wanneer dit niet leidt tot extra kosten voor Demcon. Demcon kan deelleveringen waarvoor geen voorafgaande toestemming is gegeven weigeren te accepteren en ze terugsturen voor rekening en risico van Leverancier. Levering eerder dan overeengekomen leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijnen of garantieperiode.

11.7 Indien Demcon het/de Goed(eren) niet op de afgesproken tijd kan accepteren vanwege een situatie als beschreven in artikel 6.1, verzuim van zijn klanten of een vertraging in levering aan zijn klanten, of niet-nakoming of annulering van de orders door klanten, zal Leverancier, op verzoek van Demcon, de levering uitstellen gedurende een redelijke door Partijen bepaalde tijdsperiode zonder extra kosten voor Demcon.

11.8 Het/de Goed(eren) moet/moeten op een zodanig deugdelijke wijze worden verpakt en beveiligd dat ze bij normaal vervoer hun bestemming bereiken zonder enige beschadiging of enig defect. Leverancier vermeldt het door Demcon verstrekte Ordernummer (of Contractnummer als het Ordernummer niet beschikbaar is) en de ‘Itemcode (Demcon nr.)’ zoals vermeld in de Order op de pakbon. Eventuele speciale eisen die Demcon heeft gesteld met betrekking tot verpakking, vervoer en/of beveiliging worden, mits ze op tijd zijn doorgegeven, naar behoren in acht genomen door Leverancier. Demcon heeft het recht om het/de Goed(eren) naar Leverancier terug te sturen, voor rekening en risico van Leverancier, in geval van niet-nakoming van de hiervoor genoemde eisen en bepalingen.

11.9 Leenverpakking die door Demcon is verstrekt zal met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld en worden verzekerd door Leverancier en, desgevraagd, kosteloos naar Demcon worden teruggestuurd.

Artikel 12 Eigendoms- en risico-overdracht
12.1 Eigendom van het/de Goed(eren) wordt aan Demcon overgedragen zodra het/de Goed(eren) wordt/worden geleverd aan Demcon in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm. Indien Demcon betaling(en) doet voorafgaand aan de levering, zal de eigendom van het/de Goed(eren) op het moment van betaling worden overgedragen aan Demcon. In dat geval zal Leverancier het/de Goed(eren) apart opslaan en ervoor zorgen dat het/ze identificeerbaar is/zijn. Indien een aparte overeenkomst nodig is voor eigendomsoverdracht op het moment van betaling, zal Leverancier daaraan zijn volle medewerking verlenen en een dergelijke overeenkomst ondertekenen. Eigendomsoverdracht impliceert geen acceptatie van de prestaties van Leverancier uit hoofde van het Contract.

12.2 Als Leverancier verantwoordelijk is voor installatie of montage van het/de Goed(eren), zal Leverancier alle risico’s dragen totdat het/de geïnstalleerde/gemonteerde Goed(eren) is/zijn geaccepteerd door Demcon in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16, of, als er geen acceptatietest is afgesproken, totdat het/de Goed(eren) na inbedrijfstelling door Demcon is/zijn geaccepteerd.

12.3 Als Demcon goederen verstrekt aan Leverancier voor de uitvoering van het Contract, zoals grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, blijven deze goederen de eigendom van Demcon. Leverancier houdt deze goederen, in zijn hoedanigheid van houder, duidelijk gemarkeerd als zijnde de eigendom van Demcon, voor eigen rekening in veilige bewaring en goede staat onder zich, en Leverancier draagt alle risico’s van verlies of vernietiging van deze goederen. Leverancier is verplicht om voor eigen rekening een verzekering af te sluiten voor deze goederen gedurende de periode dat hij deze goederen onder zich houdt. Leverancier zorgt ervoor dat deze goederen uitsluitend voor de uitvoering van het Contract worden gebruikt. Leverancier zal deze goederen, voor eigen rekening, onverwijld terugsturen naar Demcon, nadat het Contract is uitgevoerd of verlopen.

12.4 Als Leverancier de aan hem verstrekte goederen gebruikt in overeenstemming met artikel 12.3 om andere goederen tot stand te brengen, zullen deze andere goederen worden beschouwd als goederen die namens Demcon tot stand zijn gebracht en Leverancier zal deze goederen bewaren voor Demcon in diens hoedanigheid van eigenaar.

Artikel 13 Garantie en vrijwaring
13.1 Leverancier dient na te gaan voor welke doeleinden Demcon het/de Goed(eren) aanschaft. Indien Leverancier niet nagaat voor welke doeleinden Demcon het/de Goed(eren) aanschaft, wordt Leverancier geacht bekend te zijn met (a) het doel waarvoor het/de Goed(eren) bestemd is/zijn, en (b) de omstandigheden waaronder het/de Goed(eren) gebruikt gaat/gaan worden.

13.2 Leverancier garandeert dat:

 1. a) het/de Goed(eren) voldoet/voldoen aan het Contract en volledig en geschikt is/zijn voor het beoogde doel daarvan en veilig is/zijn om te gebruiken;
 2. b) het/de Goed(eren) volledig in overeenstemming is/zijn met de in de Order uiteengezette schriftelijke vereisten (specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere documenten);
 3. c) het/de Goed(eren) van goede kwaliteit is/zijn en geen gebreken heeft/hebben in het ontwerp, het vakmanschap en/of de materialen, en dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen en vakbekwaam personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die deel uitmaken van het/de Goed(eren);
 4. d) het/de Goed(eren) kan/kunnen worden gebruikt zonder enige verstoring of onderbreking.

13.3 De garantieperiode voor de garanties die zijn verleend in overeenstemming met artikel 13.2 is zesendertig (36) maanden na levering of, indien Demcon en Leverancier een acceptatietest hebben afgesproken, 36 maanden na acceptatie door Demcon.

13.4 Gebreken die tijdens de garantieperiode worden ontdekt zullen definitief worden hersteld door Leverancier in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14.

13.5 Leverancier garandeert bovendien dat:

 1. a) het/de Goed(eren) wordt/worden geleverd en overgedragen zonder gebreken in titel en/of zonder rechten/bezwaringen van Leverancier of derden die van invloed kunnen zijn op het gebruik van het/de Goed(eren) door Demcon;
 2. b) het/de Goed(eren) ten minste voldoet/voldoen aan de relevante regelgeving van de Europese Unie, ongeacht of het/de Goed(eren) gebruikt gaat/gaan worden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER), alsmede aan de lokaal geldende wettelijke en regelgevende vereisten op de plaats van gebruik, tenzij anderszins bepaald is in het Contract;
 3. c) op het/de Goed(eren) geen andere exportwetgeving dan de Nederlandse of Europese exportwetgeving van toepassing is en dat het/de Goed(eren) met name niet valt/vallen onder de exportwetgeving van de Verenigde Staten;
 4. d) hij het afgesproken resultaat zal leveren;
 5. e) het/de Goed(eren) vergezeld gaat/gaan van alle relevante certificaten, verklaringen, installatie-instructies, gebruiksinstructies, specificaties, tekeningen, rapporten, belasting-gerelateerde informatie en andere documenten;
 6. f) voor zover het/de Goed(eren) wordt/worden gerealiseerd op een plek buiten de bedrijfsruimtes en/of -locaties van Leverancier, de voor die plek geldende wettelijke en regelgevende vereisten in acht worden genomen, alsmede de regelgeving die door Demcon op die plek van toepassing zijn verklaard;
 7. g) het/de Goed(eren) geen rechten van derden schendt/schenden, met inbegrip van intellectuele- en industriële-eigendomsrechten en knowhow, en dat hij Demcon vrijwaart tegen alle mogelijke vorderingen die kunnen worden ingesteld tegen Demcon door een persoon of partij;
 8. h) reserveonderdelen van het/de Goed(eren) en het onderhoud dat nodig is om het/de Goed(eren) in goede staat te houden door Demcon  kan worden afgenomen van Leverancier, of door Demcon kan worden verkregen, gedurende een periode van tien (10) jaar, tegen de geldende marktprijzen.

13.6 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door het/de Goed(eren) en/of Leverancier wordt berokkend aan Demcon , met inbegrip van schade die het gevolg is van of ontstaat in verband met niet-nakoming of gebrekkige uitvoering van het Contract, een schending van een garantie en/of een schending van artikel 8 van de AIV. Leverancier vrijwaart Demcon tegen en stelt Demcon schadeloos voor alle verliezen, schades en kosten (inclusief alle juridische en (buiten)gerechtelijke kosten) van Demcon die voortvloeien uit of in verband met (i) enige handeling of nalatigheid van Leverancier, (ii) een schending van de verplichtingen van Leverancier uit hoofde van een Contract, (iii) een schending van een garantie door Leverancier, (iv) een schending van artikel 8 van de AIV en/of (v) een vordering van een derde jegens Demcon die het gevolg is van of ontstaat in verband met de onder (i) tot en met (iv) genoemde gevallen. Demcon is voor geen enkele schade aansprakelijk jegens Leverancier, of deze nu gebaseerd is op een contract, de wet, onrechtmatige daad of anderszins.

13.7 De in dit artikel aangegeven garanties ontheffen Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid op grond van het toepasselijke recht.

Artikel 14 Klachten en reparaties van gebreken
14.1 Demcon is niet verplicht om het/de geleverde/geïnstalleerde Goed(eren) op het moment van levering te onderzoeken. Demcon zal Leverancier schriftelijk en binnen twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek of de non-conformiteit in kennis stellen van de klacht. Leverancier zal in dat geval de gebreken binnen een redelijke door Demcon gestelde termijn herstellen, in overeenstemming met dit artikel 14.

14.2 Leverancier is verplicht om gebreken bij de eerste gelegenheid te herstellen en in ieder geval binnen een redelijke door Demcon gestelde termijn te herstellen, door middel van reparatie of vervanging, tenzij Demcon aangeeft dat het de reparatie of vervanging zelf zal uitvoeren, in welk geval artikelen 14.4 en 14.5 van kracht zullen blijven.

14.3 In geval van reparatie of vervanging tijdens de garantieperiode, zal door Leverancier een nieuwe garantieperiode van zesendertig (36) maanden worden verleend voor de gerepareerde of vervangen zaken, en deze nieuwe garantieperiode zal ingaan vanaf het moment van inbedrijfstelling of ingebruikname na reparatie of vervanging.

14.4 Leverancier neemt alle kosten op zich die worden gemaakt om de gebreken die onder de garantie vallen te herstellen, en ook de kosten als gevolg van non-conformiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten van materialen, vervoerskosten, verblijfs- en reiskosten, installatie- en ontmantelingskosten en alle overige arbeidskosten.

14.5 Als Leverancier zijn verplichting tot reparatie niet naar behoren vervult en/of deze niet binnen de gestelde termijn uitvoert, alsmede in spoedeisende gevallen, zal Demcon het recht hebben om de noodzakelijke reparaties uit te voeren of uit te laten voeren door derden, voor rekening en risico van Leverancier, en Demcon zal Leverancier daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte stellen.

14.6 De eigendom en het risico van de vervangen zaken berusten bij Leverancier vanaf het moment van vervanging. Leverancier haalt deze zaken onverwijld op, of laat deze ophalen, tenzij Demcon een verzoek doet om deze zaken te bewaren voor onderzoek.

14.7 Leverancier is zich ervan bewust dat Demcon het/de Goed(eren) verzendt naar haar klanten over de hele wereld. Dit maakt een vordering van Demcon op grond van een garantie of een non-conformiteit niet ongeldig en Leverancier zal in dat geval de gebreken in overeenstemming met dit artikel herstellen. Demcon is ook gerechtigd om de garantierechten over te dragen aan zijn klanten.

14.8 De bepalingen van dit artikel ontheffen Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet.

Artikel 15 Testen/inspecties
15.1 Testen/inspecties van het/de Goed(eren) kunnen worden uitgevoerd door of namens Demcon, op verzoek van Demcon, hetzij op het terrein van Leverancier voorafgaand aan levering of na levering op het terrein van Demcon na levering of op het terrein van de klant van Demcon. Als de test/inspectie plaatsvindt op het terrein van Leverancier, zorgt Leverancier ervoor dat het/de Goed(eren) gereed is/zijn voor de test/inspectie op een zodanig tijdstip dat de overeengekomen levertermijnen kunnen worden gehaald.

15.2 Leverancier verleent zijn medewerking aan de test/inspectie, zonder extra kosten voor Demcon, en verstrekt op verzoek van Demcon redelijke mankracht en materiële bijstand aan Demcon voor het test-/inspectieproces. Alle kosten van of in verband met de test/inspectie, met uitzondering van de personeelskosten van Demcon of de kosten van andere personen die door Demconzijn aangesteld als vertegenwoordigers, zijn voor rekening van Leverancier. Als de test/inspectie buiten de risicosfeer van Demconwordt vertraagd, of indien Demcon het/de Goed(eren) tijdens het test-/inspectieproces weigert, zullen alle extra kosten en alle kosten van daaropvolgende testen/inspecties (inclusief de kosten van Demcon-personeel en Demcon-vertegenwoordigers) voor rekening zijn van Leverancier.

15.3 Indien Demcon het/de Goed(eren) weigert tijdens het test-/inspectieproces, zal Leverancier verplicht zijn om het/de ontbrekende, gerepareerde of vervangen Goed(eren) onverwijld voor te leggen voor de test/inspectie, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen van Demcon. In dat geval zullen alle bepalingen van artikel 15 van kracht blijven. Weigering door Demcon leidt niet tot uitstel van de overeengekomen leveringstermijn.

15.4 De test/inspectie van het/de Goed(eren) door of namens Demcon betekent of impliceert niet dat het/de Goed(eren) voldoet/voldoen aan de in artikel 13 gegeven garanties of dat het/ze in overeenstemming is/zijn met het Contract.

Artikel 16 Acceptatietest
16.1 Als een acceptatietest is overeengekomen tussen Demcon en Leverancier, zal Leverancier in dat geval het/de geleverde of geïnstalleerde Goed(eren) voorleggen voor een acceptatietest, op een tussen de betreffende partijen overeen te komen datum, teneinde te bepalen of het/de Goed(eren) volledig voldoet/voldoen aan het Contract. Voorafgaand aan de acceptatietest komen Demcon en Leverancier, in gezamenlijk overleg, tot overeenstemming over de te volgen procedure tijdens de acceptatietest. Leverancier biedt het/de geleverde/geïnstalleerde Goed(eren) niet aan voor een acceptatietest als hij weet of redelijkerwijs kan aannemen, dat het/de geleverde/geïnstalleerde Goed(eren) niet met succes de acceptatietest zal/zullen doorstaan.

16.2 Demcon voert binnen een tussen Demcon en Leverancier overeen te komen termijn de acceptatietest uit in samenwerking met Leverancier.

16.3 De acceptatietest wordt geacht succesvol te zijn afgerond wanneer Leverancier daartoe een schriftelijke mededeling heeft ontvangen van Demcon, waarbij, indien toepasselijk, eventuele geringe gebreken, die niet de inbedrijfstelling van het/de geleverde/geïnstalleerde Goed(eren) verhinderen, worden genoemd.

16.4 Als de acceptatietest niet met succes wordt afgerond, zal Leverancier het/de geleverde/geïnstalleerde Goed(eren) kosteloos aanpassen binnen vijf (5) werkdagen na de acceptatietest op een zodanige wijze dat het/ze met succes een daaropvolgende acceptatietest zal/zullen doorstaan. Hierna zal/zullen het/de geleverde/geïnstalleerde Goed(eren) opnieuw worden onderworpen aan een acceptatietest ingevolge dit artikel 16. Alle kosten in verband met deze nieuwe acceptatietest zijn voor rekening van Leverancier.

16.5 Als een acceptatietest bij meer dan drie gelegenheden per levering niet met succes is afgerond, zal Demcon het recht hebben om het Contract met Leverancier op te zeggen, zonder enige verplichting om kosten of schadevergoeding van welke aard ook te betalen.

Artikel 17 IE
Alle IE betreffende het/de aangeschafte Goed(eren), met inbegrip van tekeningen, specificaties, handleidingen, documentaties, proefmonsters, software enz. die door de ene Partij aan de andere Partij zijn verstrekt, berusten volledig bij of komen volledig toe aan de verstrekkende Partij. Demcon is niet verplicht een aparte vergoeding te betalen voor deze rechten en kan naar eigen goeddunken daarover beschikken. Alle IE betreffende op maat gemaakte Goederen op basis van de vereisten van Demcon, met inbegrip van tekeningen, specificaties, handleidingen, documentatie, proefmonsters, software enz., zullen de eigendom van Demcon zijn wat betreft het op maat gemaakte gedeelte. In dat geval verleent Leverancier zijn medewerking aan de verwezenlijking van alle noodzakelijke aktes van levering (onder andere met betrekking tot intellectuele-/industriële-eigendomsrechten) en verleent hij bij dezen, ter aanvulling, aan Demcon een onherroepelijke volmacht om dergelijke aktes namens Leverancier op te stellen en te ondertekenen.

Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen voor de inkoop van Diensten

Artikel 18 Uitvoering van de Diensten
18.1 Leverancier voert de overeengekomen Dienst(en) op professionele wijze en in overeenstemming met de hoogste industriële normen uit.

18.2 Leverancier voorziet Demcon van alle Deliverables en Nieuw IE binnen de tussen Partijen overeengekomen termijnen. Leverancier erkent dat voor Demcon tijd van essentieel belang is en dat vertraging ertoe kan leiden dat Demcon zijn beëindigingsrechten uitoefent. Als Leverancier voorziet dat hij een bepaalde Deliverable en/of Nieuw IE niet op tijd kan leveren aan Demcon, zal hij Demcon daarover terstond informeren. Een dergelijke kennisgeving ontheft Leverancier niet van zijn verplichting om de Dienst(en) op tijd en volledig uit te voeren.

Artikel 19 Garantie en vrijwaring
19.1 Leverancier verklaart en garandeert jegens Demcon dat:

 1. a) al zijn werknemers, adviseurs, medewerkers of personen voor wie hij verantwoordelijk is en die betrokken zijn bij het uitvoeren van de Dienst(en) schriftelijk verplicht zijn om eigendom van de Deliverables en/of Nieuw IE die door hen zijn voortgebracht, over te dragen aan Leverancier in zijn hoedanigheid van werkgever of contractspartij, indien dergelijke eigendom niet vaststaat op basis van het toepasselijke recht;
 2. b) al zijn werknemers zijn opgeleid en beschikken over de professionele vaardigheden om de Dienst(en) uit te voeren;
 3. c) hij het overeengekomen resultaat, de Deliverables en Nieuw IE vrij van gebreken in materiaal, ontwerp of titel zal leveren;
 4. d) op de Deliverables en/of Nieuw IE geen andere exportwetgeving dan de Nederlandse of Europese exportwetgeving van toepassing is en dat de Deliverables en/of Nieuw IE met name niet vallen onder de exportwetgeving van de Verenigde Staten;
 5. e) de Deliverables en/of Nieuw IE geen rechten van derden schenden, met inbegrip van intellectuele- en industriële-eigendomsrechten en knowhow, en dat hij Demcon vrijwaart tegen alle mogelijke vorderingen die kunnen worden ingesteld tegen Demcon door een persoon of partij.

19.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Leverancier wordt berokkend aan Demcon, met inbegrip van schade die het gevolg is van of ontstaat in verband met niet-nakoming of gebrekkige uitvoering van het Contract, een schending van een garantie en/of een schending van artikel 8 van de AIV. Leverancier vrijwaart Demcon tegen en stelt Demcon schadeloos voor alle verliezen, schades en kosten (inclusief alle juridische en (buiten)gerechtelijke kosten) van Demcon die voortvloeien uit of in verband met (i) enige handeling of nalatigheid van Leverancier, (ii) een schending van de verplichtingen van Leverancier uit hoofde van een Contract, (iii) een schending van een garantie door Leverancier, (iv) een schending van artikel 8 van de AIV en/of (v) een vordering van een derde jegens DEMCON die het gevolg is van of ontstaat in verband met de onder (i) tot en met (iv) genoemde gevallen. Demcon is voor geen enkele schade aansprakelijk jegens Leverancier, of deze nu gebaseerd is op een contract, de wet, onrechtmatige daad of anderszins.

19.3 De in dit artikel aangegeven garanties ontheffen Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid op grond van het toepasselijke recht.

Artikel 20 IE
20.1 Bestaand IE is en blijft de eigendom van de Partij die eigenaar was van de kennis of zeggenschap had over de kennis aan het begin van het Contract. Geen van beide Partijen draagt Bestaand IE over aan de andere Partij of geeft deze in licentie aan de andere Partij, behoudens voor zover bepaald in dit artikel.

20.2 Demcon zal de eigenaar zijn van alle Deliverables en Nieuw IE. Voor zover volledige overdracht van de Deliverables en/of Nieuw IE niet wettelijk kan worden geëffectueerd vanwege verplichte toepasselijke wettelijke bepalingen, verleent Leverancier en, voor zover mogelijk, verleent zij bij voorbaat aan Demcon, een exclusief, onbeperkt, eeuwig, overdraagbaar, royalty-vrij recht tot gebruik en commerciële exploitatie van deze Deliverables en/of Nieuw IE met het recht om deze in sublicentie te geven.

20.3 Leverancier verleent en, voor zover mogelijk, verleent bij voorbaat aan Demcon, een niet-exclusief, onbeperkt, eeuwig, overdraagbaar, royalty-vrij recht tot gebruik van eventueel Bestaand IE van Leverancier, met het recht om deze in sublicentie te geven, die noodzakelijk of nuttig is voor Demcon voor de exploitatie van de Deliverables en/of Bestaand IE. Deze licentie omvat het recht van Demcon om de Bestaand IE van Leverancier, indien noodzakelijk of nuttig voor Demconvoor de exploitatie van de Deliverables en/of Nieuw IE, aan te passen.

20.4 Leverancier doet afstand van zijn persoonlijkheidsrechten voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wettelijke bepalingen en zal zich niet verzetten tegen aanpassingen of wijzigingen van de Deliverables en/of Nieuw IE die geen schade toebrengen aan zijn reputatie.

20.5 Nieuw IE wordt door Leverancier behandeld als Vertrouwelijke Informatie van Demcon. Demcon heeft het recht om de Deliverables en/of Nieuw IE bekend te maken aan derden en Demcon heeft het recht om de Deliverables en/of Nieuw IE te publiceren.

20.6 Als de Dienst bestaat uit het ontwerp of de aanpassing van software, zal Leverancier, op eerste verzoek van Demcon, aan Demcon gratis de objectcode, broncode en alle daarmee verband houdende documentatie verschaffen. Dit alles wordt op een zodanige wijze verstrekt dat Demcon daarvan effectief en onmiddellijk gebruik kan maken zonder nadere werkzaamheden of extra kosten aan de zijde van Demcon.

Download de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten.